Lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương 2019

admin | Th4 11, 2019   |   530   0
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỊA ỐC KIM THI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:……TB/CT                           Tp.Vinh,  ngày  11  tháng  04 năm 2019                                

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ lễ Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/03 ÂL và ngày 30/04 – 01/05/2019

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám Đốc Công ty thông báo đến toàn thể nhân viên về lịch nghỉ lễ ngày giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/04 + 01/05 như sau :

      1 – Nghỉ lễ Ngày giỗ tồ Hùng Vương (10/03 ÂL)

         – Thời gian nghỉ: 3 ngày ( từ ngày 13/04/2019 đến hết ngày 15/04/2019)

         – Đi làm trở lại bắt đầu từ ngày 16/04/2019 (thứ ba)

      2 – Nghỉ lễ Ngày 30/04 và 01/05

         – Thời gian nghỉ: 5 ngày ( từ ngày 27/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019)

         – Đi làm trở lại bắt đầu từ ngày 02/05/2019 (thứ năm)

      3 – Trách nhiệm các Phòng ban:

        – Bộ phận Văn phòng:  Tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ Lễ.

        – Phòng Kinh Doanh: Để không bị ảnh hưởng đến việc giao dịch của Khách hàng Phòng kinh doanh cắt trực ngày lễ cho các nhân viên .

           Yêu cầu các Bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC CÔNG TY
– Như trên     Đã ký và đóng dấu
– Lưu VP.  

 

Chuyên mục: Bản tin Kim Thi,

Bài viết liên quan