Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra.